رولپلاک به قطعه ای خرطومی شکل گفته می شود که به هنگام اتصالات پیچ در درون حفره نفوذ کرده و در جهت ممکن ساختن اتصالات پیچ با مواد شکننده و یا مواردی که پیچ قدرت تحمل وزن آن را ندارد استفاده می شود. در واقع این قطعه به عنوان یک بست عمل می کند و در اتصالات مختلف به پیچ اجازه می دهد در قطعه یا مکان های مورد نظر نصب شود. رولپلاک یکی از اتصالات جدانشدنی و دائم پیچ است که تمامی فعالیت های آن به پیچ وابسته است.

رولپلاک به قطعه ای خرطومی شکل گفته می شود که به هنگام اتصالات پیچ در درون حفره نفوذ کرده و در جهت ممکن ساختن اتصالات پیچ با مواد شکننده و یا مواردی که پیچ قدرت تحمل وزن آن را ندارد استفاده می شود. در واقع این قطعه به عنوان یک بست عمل می کند و در اتصالات مختلف به پیچ اجازه می دهد در قطعه یا مکان های مورد نظر نصب شود. رولپلاک یکی از اتصالات جدانشدنی و دائم پیچ است که تمامی فعالیت های آن به پیچ وابسته است.
0
X