پیچ چوب یا پیچ رولپلاکی استوانه فلزی است که تا حدودی مخروطی شکل می‌باشد و رزوه‌های بزرگ با گام‌های بلند دارد. نوک رزوه پیچ چوب تیز می‌باشد و در بالای رزوه‌ها یک بخش رزوه نشده وجود دارد.

پیچ چوب یا پیچ رولپلاکی استوانه فلزی است که تا حدودی مخروطی شکل می‌باشد و رزوه‌های بزرگ با گام‌های بلند دارد. نوک رزوه پیچ چوب تیز می‌باشد و در بالای رزوه‌ها یک بخش رزوه نشده وجود دارد.
0
X